Nieuwsberichten

Risico inventarisatie veiligheid

Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Veiligheid is voor Levantjes kinderopvang daarom een constant aandachtspunt. Hierbij wordt iedere dag nagegaan of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd wordt. Veiligheid is goed controleerbaar omdat het hier gaat om feitelijkheden. Is de inventaris in goede staat van onderhoud, is het speelgoed niet kapot etc.

Een veel moeilijker te controleren vorm van veiligheid zit in het gedrag van personen. De meeste ongelukken zijn te wijten aan het gedrag van personen waarbij de regel die veiligheid moet waarborgen niet wordt nageleefd. Om juist deze vorm van veiligheid optimaal te waarborgen moet er sprake zijn van een duidelijk proces waarbij medewerkers iedere keer stil moeten staan bij de gevolgen die hun handelen kan veroorzaken indien niet wordt gewerkt conform Levantjes protocollen.

Op basis van de Wet Kinderopvang moet er elk jaar een risico inventarisatie veiligheid gemaakt worden die de veiligheidsrisico’s op de opvang verkleint. Deze risico inventarisatie wordt jaarlijks door de GGD geïnspecteerd. De risico inventarisatie ligt ter inzage op de vestiging.
Levantjes kinderopvang heeft hiertoe een inventarisatie analyse ontwikkeld die per locatie en per ruimte de (mogelijke) gevaren benoemt. Puntsgewijs wordt hier ingegaan op de kans dat een bepaald ongeval zich voor zou kunnen doen. Ook de gevolgen die het ongeval met zich mee zou kunnen brengen en de maatregelen die genomen moeten worden ter voorkoming van het ongeval. Tevens wordt er gekeken wie er verantwoordelijk is om het ongeval te voorkomen.
Fouten in het gedrag van medewerkers kunnen moeilijk worden uitgesloten. Daarom is onze methode van confrontatie van eigen gedrag juist zo doeltreffend, omdat de medewerkers constant aandacht besteden aan de protocollen/huisregels.

Levantjes kinderopvang toetst de risico inventarisatie jaarlijks aan de werkelijkheid en legt de verantwoordelijkheid neer bij de leidinggevende om het handelen tijdens werkoverleg inzichtelijk en bespreekbaar te maken in het team.

De risico inventarisatie veiligheid kunt u inzien op de locatie waar u uw kind brengt. Veiligheid is voor u als ouders vanzelfsprekend. Voor Levantjes kinderopvang een constant aandachtspunt waar iedere dag weer bij wordt stilgestaan.