Nieuwsberichten

Pedagogisch beleid

In de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor wat betreft de persoonlijkheid van een kind. Wij vinden het daarom ook erg belangrijk om tijdens deze eerste jaren kindvolgend te werk te gaan. De ideeën en pedagogische visie van de directie zijn vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. De directie en leidinggevenden zien erop toe dat de medewerkers van Levantjes kinderopvang dit beleidsplan ook op de juiste manier toepassen in de praktijk.

Centraal staat het kind. Daarin hebben de ouders en onze leidsters een belangrijke rol. Met elkaar creëren we een veilige en huiselijke leeromgeving waar ieder kind zich in zijn of haar tempo (spelenderwijs) kan ontwikkelen. Onze leidsters houden daarnaast ook rekening met de behoeftes en wensen van ouder en kind.

Wij zijn een kinderdagverblijf waar de huiselijke sfeer centraal staat en waar met verticale groepen wordt gewerkt. Wij hebben voor verticale groepen gekozen om de kinderen zoveel mogelijk te laten ervaren dat ze in een huiselijke omgeving worden opgevangen met broertjes en zusjes die jonger of ouder kunnen zijn (zoals dat in een normaal gezin ook is). Hierdoor ervaren de baby’s dat de grotere kinderen met ze spelen, ze aaien en knuffelen waardoor de baby’s extra aandacht krijgen. De peuters ervaren om zorgzaam en voorzichtig te zijn en kunnen dus makkelijker omschakelen in de nieuwe situatie van een eigen broertje of zusje. Wat er in de dagelijkse praktijk dus gebeurt is dat de kleintjes van de groten leren en de groten leren weer van de kleintjes. Zo ontstaat er een mooi samenspel van kinderen waarbij de sociale vaardigheden, spelenderwijs gestimuleerd en aangeleerd worden.

Een kind groeit uit van een kleuter tot een schoolkind en dat gaat gepaard met een hele snelle ontwikkeling op alle verschillende ontwikkelingsgebieden. Er zit een heel groot verschil tussen een 4-jarig kind dat net naar de basisschool gaat en een 12-jarig kind dat de basisschool alweer verlaat. Op de NSO kan de leidster deze ontwikkeling van het kind positief beïnvloeden door er voor te zorgen dat het kind zich thuis voelt. Vanuit deze positieve sfeer kan het kind zijn natuurlijke behoefte en nieuwsgierigheid aanwenden om zijn eigen mogelijkheden verder te ontwikkelen. Zo komt het kind tot nog meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Voorwaarde hiervoor is dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt en weet dat de volwassene beschikbaar is, als het kind deze nodig heeft. Daardoor krijgt het kind zelfvertrouwen en respect, wat kan leiden tot een optimale ontwikkeling in de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Kinderen ontwikkelen zich in een aantal stadia en elk kind doet dit in zijn eigen tempo. Levantjes kinderopvang besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling die kinderen op verschillende gebieden doorlopen. De ontwikkeling omschreven in ons pedagogisch beleid is gebaseerd op de 4 competenties uit de Wet Kinderopvang:

Emotionele veiligheid

De ontwikkeling van een kind komt mede tot stand wanneer een kind zich “thuis” voelt. Wanneer een kind zich veilig en geborgen voelt in zijn omgeving zal de ontwikkeling en emotionele veiligheid gestimuleerd worden.

Persoonlijke competentie

Het kind zoveel mogelijk de gelegenheid bieden om zich zelfstandig te ontwikkelen, waardoor tevens het zelfvertrouwen wordt opgebouwd. Een pedagogisch medewerker is hierin altijd aanwezig om het kind te begeleiden indien nodig. Het kind wordt ook gestimuleerd om flexibel en creatief te zijn. Hierdoor leren ze om verschillende problemen op de juiste manier aan te pakken en zich ook aan te passen aan veranderde omstandigheden.

Sociale competenties

Bij de ontwikkeling van de sociale competenties van de kinderen, kunnen we denken aan heel wat aspecten. Bijvoorbeeld het spelen met andere kinderen, samen delen, samen eten en het samen oplossen van eventuele conflicten. Tevens zien we graag dat ieder kind zich individueel uit, want ieder kind is een eigen individu, die zich op zijn eigen manier mag ontwikkelen. Een pedagogisch medewerker ziet erop toe dat dit op de juiste manier gebeurt. Juist wanneer kinderen in aanraking komen met andere kinderen (zoals bij Levantjes), kunnen wij het kind extra sociale ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden en aanleren.

Het meegeven van waarden en normen die in onze samenleving gangbaar zijn

Ieder kind heeft recht op respect. Dat wil zeggen dat het kind serieus wordt genomen en dat het kan rekenen op begrip en verdraagzaamheid. Onze pedagogisch medewerkers vervullen voortdurend een voorbeeldfunctie, waardoor ze op een gemakkelijke manier de waarden en normen van onze samenleving kunnen overbrengen aan de kinderen. De kinderen maken deel uit van een samenleving waarin ze de waarden en normen moeten leren en zich eigen maken.

Ouders kunnen het pedagogisch beleid inzien op de locaties en hierin krijgt u uitgebreide uitleg waarom en welke regels binnen het KDV en de NSO gelden. Dat schept duidelijkheid naar kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers.